Roszczenia w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej

Sprzedaż produktów jest jednym z podstawowych sposobów funkcjonowania rynku. Kupujący oczekuje, że nabyta rzecz będzie spełniała określone wymagania i będzie służyła mu przez długi czas. Niestety, zdarzają się sytuacje, w których sprzedawana rzecz okazuje się wadliwa. W takiej sytuacji kupujący może dochodzić swoich praw wobec sprzedawcy, korzystając z roszczeń z tytułu rękojmi, w czym pomaga kancelaria adwokacka grodzisk mazowiecki.

Rękojmia - podstawowe informacje

Po pierwsze, warto zaznaczyć, że sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej, które istniały w chwili jej wydania kupującemu. Jeśli wada pojawi się później, to kupujący może dochodzić swoich roszczeń jedynie wtedy, gdy wada ta jest następstwem przyczyn istniejących już w chwili wydania rzeczy.

Kupujący może złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia wady w zakupionej rzeczy. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji oraz podjąć działania zgodnie z roszczeniami kupującego. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana, sprzedawca powinien niezwłocznie usunąć wadę, wymienić rzecz na nową lub zwrócić pieniądze. Sprzedawca ma na to 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

Jeśli sprzedawca odmówi rozpatrzenia reklamacji lub jej nie uwzględni, kupujący może dochodzić swoich roszczeń poprzez wniesienie pozwu do sądu. Może też skorzystać z pomocy rzecznika praw konsumenta lub złożyć skargę do odpowiedniego urzędu.

Warto pamiętać, że kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania rzeczy, chyba że sprzedawca udzielił dłuższej gwarancji. W przypadku wad ukrytych, czyli takich, które były nieznane w chwili wydania rzeczy, termin ten wynosi 1 rok od daty ich odkrycia.

Jakie roszczenia przysługują kupującemu?

Kupujący, który nabył rzecz wadliwą, ma prawo do skorzystania z jednego z trzech rodzajów roszczeń.

  1. W pierwszej kolejności kupujący może żądać naprawy lub wymiany wadliwej rzeczy na nową, wolną od wad. Sprzedawca ma obowiązek nieodpłatnie dokonać takiej naprawy lub wymiany w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

  2. Jeśli naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub wiązałaby się z nadmiernymi kosztami, kupujący może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedawca ma obowiązek zwrócić kupującemu całą zapłaconą kwotę.

  3. Kupujący może też dochodzić odszkodowania za szkody poniesione w związku z wadliwą rzeczą. Wysokość odszkodowania zależy od rodzaju szkody oraz jej rozmiaru.

Jak postępować w przypadku wadliwej rzeczy?

Jeśli kupujący stwierdzi wadę rzeczy, powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą i złożyć reklamację. W reklamacji należy opisać wadę oraz określić, jakie roszczenia się przysługują.

Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji i podjęcie działań zgodnie z roszczeniami kupującego. Jeśli sprzedawca nie podejmie odpowiednich działań, kupujący może złożyć skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Warto pamiętać, że rękojmia nie obejmuje wad wynikających z niewłaściwego użytkowania lub przechowywania rzeczy. Kupujący powinien korzystać z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem oraz stosować się do zaleceń producenta.