Fundusze Europejskie wspierają ochronę środowiska w Krzeszowicach
Dwa projekty w Małopolsce otrzymały dofinansowanie z Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Dzięki temu mieszkańcy Krzeszowic mogą liczyć na wsparcie straży miejskiej w ochronie środowiska oraz na poprawę jakości powietrza. Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące tych inicjatyw.

Wsparcie straży miejskiej w ochronie środowiska i powietrza

Gmina Krzeszowice uzyskała dofinansowanie na projekt „Wsparcie straży miejskiej w Krzeszowicach w ochronie środowiska, w tym ochronie powietrza”. Projekt ten został wybrany do dofinansowania w maksymalnej kwocie 600 000 zł, przy całkowitej wartości projektu wynoszącej 705 882,35 zł.

Celem tego projektu jest wzmocnienie potencjału straży miejskiej w Krzeszowicach poprzez wsparcie działań związanych z przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza. Realizowane działania będą zgodne z zapisami Programu ochrony powietrza, co jest kluczowe dla poprawy jakości życia mieszkańców.

Program ochrony powietrza w Gminie Krzeszowice

Drugim ważnym projektem jest „Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Krzeszowice”, który również uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 500 000 zł, a całkowita wartość projektu to 588 235,29 zł.

Projekt ten zakłada utworzenie punktu obsługi mieszkańców oraz kontynuację zatrudnienia Ekodoradcy. Te działania mają na celu realizację założeń Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, co w praktyce przekłada się na ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i poprawę jego jakości. Realizacja zadań zawartych w projekcie jest zgodna z działaniami naprawczymi wskazanymi w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Znaczenie projektów dla mieszkańców

Dofinansowanie tych projektów jest niezwykle ważne dla mieszkańców Krzeszowic i całej Małopolski. Wsparcie straży miejskiej w ochronie środowiska oraz realizacja Programu ochrony powietrza to działania, które bezpośrednio wpłyną na poprawę jakości życia lokalnej społeczności. Mieszkańcy mogą liczyć na bardziej efektywną kontrolę przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz na konkretne działania zmierzające do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza.

Oba projekty są częścią szerszej strategii mającej na celu poprawę stanu środowiska w regionie. Dzięki wsparciu ze środków europejskich możliwe jest realizowanie ambitnych planów, które w dłuższej perspektywie przyniosą korzyści dla zdrowia i komfortu życia mieszkańców.

Podsumowując, inwestycje te są krokiem w stronę lepszego i zdrowszego środowiska dla wszystkich mieszkańców Krzeszowic. To dowód na to, że Fundusze Europejskie mogą skutecznie wspierać lokalne inicjatywy, które mają realny wpływ na jakość życia codziennego.


Opierając się na: Urząd Miejski w Krzeszowicach