Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Krzeszowice

"Sieć na kulturę w podregionie krakowskim" - szkolimy umiejętności cyfrowe

W listopadzie rozpoczęliśmy realizację nowego projektu pod nazwą „Sieć na kulturę w podregionie krakowskim” - prowadzonego przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Ma on na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych. W pierwszym etapie projektu w szkoleniu wzięli udział pracownicy naszego Centrum, w kolejnym organizujemy spotkania online dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu naszej gminy. Bierze w nich udział młodzież ze szkół podstawowych w Miękini i Ostrężnicy. Szkolenie odbywa się w formule online, dwa razy w tygodniu, w okresie od listopada do lutego. Efektem projektu, poza nabyciem kompetencji medialnych przez pracowników i miejscową młodzież, będzie wyposażenie naszej placówki w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

--