Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Krzeszowice

W 2016 roku, kiedy obecny Prezes Zarządu Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. obejmował swoją funkcję, przedsiębiorstwo było w trudnej sytuacji finansowej. Pozostałościami po poprzednim Zarządzie były roszczenia sądowe wobec przedsiębiorstwa zgłoszone przez Wykonawców. Opiewały one na kwotę ok. 11,6 mln zł. Wygrane sprawy sądowe na przestrzeni czterech lat, jak i zawarte ugody z Wykonawcami, pozwoliły na sukcesywne redukowanie wysokości roszczeń. Po czterech latach intensywnych starań Zarząd doprowadził do ich całkowitej redukcji. Największym sukcesem w tym zakresie była ugoda zawarta w 2019 r. z Wykonawcą, na kwotę ok. 6 milionów. Wtedy już, kwota roszczeń spadła do ok. 2 mln. Końcowe wydarzenie – to zawarcie 10 marca 2021 roku, ugody z Wykonawcą występującym z ostatnimi roszczeniami wobec Spółki.
Na dzień dzisiejszy kwota roszczeń wynosi zero złotych.

Efektem tych wszystkich działań jest poprawienie płynności finansowej, co ułatwia pozyskiwanie przez Spółkę środków zewnętrznych na nowe inwestycje. Ma to szczególne znaczenie przy planowanej budowie nowego zaplecza techniczno-biurowego dla WiK. Realizacja tego przedsięwzięcia to konieczność z uwagi na potrzebę zapewnienia odpowiednich standardów pracy i obsługi klienta. W chwili obecnej Spółka eksploatuje 512 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami, oraz 346 km sieci kanalizacyjnej. Obsługa całej infrastruktury wraz z wszystkimi odbiorcami wymaga odpowiedniego zaplecza zarówno technicznego jak i biurowego, a zaangażowanie Zarządu i działania przygotowawcze pozwalają na rozpoczęcie prac już w 2021 r.

Stopniowe zmniejszanie poziomu roszczeń, umożliwiło również Spółce pozyskiwanie środków w postaci pożyczek na preferencyjnych warunkach z instytucji ochrony środowiska (WFOŚ, NFOŚ) oraz kredytów bankowych. Wspomagając się tymi środkami, Zarząd Spółki realizuje obecnie kilka inwestycji:

  • Inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzeszowicach ul. Żbicka” – 15 marca 2021 r. w siedzibie Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice, Zarząd podpisał umowę na roboty budowlane. Łączny koszt inwestycji to 660 216,31 zł.
  • Inwestycję pn „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sanka, etap II” – prace budowlane w końcowej fazie projektu, koszt inwestycji to 999 972,45 zł.
  • Inwestycję pn „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sanka, etap III” – o łącznej wartości 1 277 970 zł. Aktualnie trwają prace budowlane.
  • Modernizację pompowni wody w Czatkowicach. Do tej pory zakończono budowę budynku dyspozytorni i przeprowadzono kapitalny remont w starej części pompowni. Ponadto ogłoszono przetarg ofertowy na dostawę i uruchomienie nowego zestawu hydroforowego. Łączny koszt inwestycji wyniesie ok. 1,2 mln zł. Obecnie, zadanie jest realizowane systemem gospodarczym w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjno-Modernizacyjnego, natomiast Spółka podjęła starania zmierzające do uzyskania pożyczki na preferencyjnych warunkach z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
  • Modernizację sieci wodociągowej w Miękini w ramach założeń koncepcji rozwoju terenów inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Krzeszowice tj. Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini.
    podpisanie-umowy