Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Krzeszowice

Zaproszenie do złożenia oferty

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia
pn. „Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych”

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ofertowego, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zgodnie z art. 133 ustawy Pzp (tzw. zamówienie sektorowe)

Termin na składanie ofert: 28.10.2020r. do godz. 10:00.

Więcej informacji na stronie http://wikkrzeszowice.pl/przetargi/

Ponadto informacje znajdują się na stronie BIP Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice ► Zamówienia Publiczne