Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Krzeszowice

Ministerstwo finansów wprowadziło nowe wzory deklaracji w podatku dochodowym od osób prawnych. Są to między innymi CIT-8 oraz CIT-8AB, wzory informacji CIT/WZ, CIT/WZG, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/8SP, CIT/PGK oraz CIT/WW. Zaczną one obowiązywać już od 1 kwietnia 2020 roku. Będą one miały zastosowanie do dochodów osiąganych od 1 stycznia 2020 roku.

Zmiany wzorów formularzowych CIT obejmuje projekt rozporządzenia Ministra Finansów, który zmienia rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań, oświadczeń oraz informacji podatkowych, które obowiązują w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Jest to projekt z dnia 14 listopada 2019 roku, który został wydany przez Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań, oświadczeń czy informacji podatkowych.

Nowe zmiany

Jeżeli przeczytamy uzasadnienie to projektu rozporządzenia, ustawa mówi o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Weszła ona w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Zaistniała jednak konieczność opracowania nowych, zmodyfikowanych formularzy podatkowych, które umożliwiają wykonanie przez podatników obowiązków podatkowych wynikających ze znowelizowanych przepisów. Jeśli potrzebujesz więcej pomocy, zajrzyj na doradztwo podatkowe Śląsk.

Wprowadziła ona możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania przez podatnika będącego wierzycielem, wierzytelności, dla których upłynął 90 dniowy termin płatności, które nie zostały uregulowane oraz zbyte do dnia złożenia zeznania.

Na dłużnika ustawodawca nałożył obowiązek podwyższenia podstawy opodatkowania w sytuacji, gdy ten nie dokonał płatności w terminie 90 dni od dnia ich wymagalności. Takie uprawnienia dotyczą również podatników, którzy osiągają dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

 Nowe wzory deklaracji CIT

Zmiany w dotychczasowych formularzach i nowe wzory informacji CIT

Rozporządzenia wprowadzają nowe lub zmodyfikowane wzory zeznań takie jak:

1. CIT-8 – jest to zeznanie wysokości osiąganego dochodu i należnego podatku przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

2. CIT-8AB – jest to również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku przez podatkową grupę kapitałową.

3. CIT/WZ - informacja o wierzytelnościach oraz zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania, wynikających z transakcji handlowych, stanowiąca załącznik do CIT-8.

4. CIT/WZG - informacja o wierzytelnościach jak i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania wynikających z transakcji handlowych, składanych przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową.

5. CIT-8/O - informacja o odliczeniach od dochodu i podatku oraz dochodach wolnych od podatku.

6. CIT/BR - informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów.

7. CIT/8S oraz CIT/8SP - informacja o wysokości dochodu osiąganego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

8. CIT/PGK - informacja o wysokości osiągniętego dochodu przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową.

9. CIT/WW - informacja o wysokości dochodu osiąganego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

Nowe rozporządzenia wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 202 roku i będzie to miało zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2020 roku. Oznacza to, że podatnicy będą stosować nowe wzory zeznań, które są określine w projekcie rozporządzenia.