Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Krzeszowice

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia pn.Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sanka etap II”

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ofertowego, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1986) zgodnie z art. 133 ustawy Pzp (tzw. zamówienie sektorowe)

Termin na składanie ofert: 04.05.2020r. do godz. 9:00.

Ponadto informacje znajdują się na stronach: http://wikkrzeszowice.pl ►Inwestycje ►Przetargi oraz https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice ► Zamówienia Publiczne